Việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc cần phải làm và làm thế nào cho có hiệu quả mới là một vấn đề cần được quan tâm.